» Bekijk aanbieders

Vraaggerichte zorg

In de leergang Ouderenwerk 3.0 wordt aan de hand van verschillende thema's aandacht geschonken aan vraaggerichte zorg en het beleid welzijn nieuwe stijl. Vanuit verschillende invalshoeken komen deze thema's aan de orde in de leergang.  

1. De oudere in zijn levensfase
In dit blok staan de lichamelijke en geestelijke gevolgen van ouder worden centraal. In diverse bijeenkomsten wordt de betekenis van ouder worden behandeld. Gerontologie, het seniorenbrein, dementie, chronische lichamelijke aandoeningen, levensbeschouwing en ethiek zijn onderwerpen die aan de orde komen.

2. De oudere in zijn context
Het beleid welzijn nieuwe stijl stelt dat een oudere zo lang mogelijk zelfstandig, in zijn of haar eigen omgeving en sociale netwerk moet kunnen blijven functioneren. In dit blok schenken we aandacht aan de zorg- en welzijnbehoefte van ouderen. Wat hebben ouderen nodig? We gaan in op het formele en informele netwerk, communicatie care en beleid welzijn nieuwe stijl. Ook schenken we aandacht aan het WMO aanbod.

3. De oudere als regisseur
Autonomie en zelfstandigheid zijn kernbegrippen in de zorgvraag van nu en de toekomst. De mondige oudere wil maaltijden en bedtijden kunnen kiezen en invloed hebben op de indeling van de dag. Dit vraagt van zorgprofessionals en zorgorganisaties een transitie naar vraaggerichte zorg. Een zorgaanbod met daarin de oudere als regisseur. In dit thema schenken we aandacht aan onderwerpen als kwaliteit van het ouder worden, leefstijl, regie op het eigen leven, inzet van nieuwe zorgtechnologieën, signalering en preventie.

4. De oudere en de professional
In dit thema staat de relatie tussen de oudere en de zorgprofessional centraal en hoe deze op een professionele en vraaggerichte manier ingevuld kan worden. Begrippen die in dit thema aan de orde komen zijn: vraaggerichte en persoonsgerichte zorg, zorgethische vraagstukken, empowerment, de oudere als regisserende opdrachtgever, dialooggestuurde zorg en shared decision making.

Transities in wonen, welzijn & zorg.